Права и отговорности на Клиента

Изисква детайлно разясняване преди всяка консултация за: размера на таксата, точните условия на плащане, всички такси, които могат да бъдат наложени за неявяване или отменени срещи и съответните въпроси за конфиденциалност.

Изисква грижа за физическото и психическото му здраве през периода на консултиране.

Изисква от Анелия Атанасова по никакъв начин с действията си да не застрашава здравето му.

Може да изисква от Анелия Атанасова пълна информация за всички нейни членства в различни организации, за които има доказателство за право на практикуване.

Спазва етично и уважително поведение.

Спазва уговорените дни и часове за консултиране.

Уведомява Анелия Атанасова за отменяне или отлагане на консултацията най-късно до 3 часа преди фиксирания час. Уведомяването става по начин, установен предварително като най-рационален и удобен за двете страни.

Заплаща на Анелия Атанасова таксата за предоставената услуга, чийто размер, условия и срок за плащане са предварително уговорени с клиента.

Заплаща неизползвана консултация, ако не е уведомил Анелия Атанасова своевременно, най-късно до 3 часа преди фиксирания час, за невъзможността за нейното провеждане.

Може да се съгласи или да откаже да бъде сниман с фотоапарат или камера, както и снимките и видеата да бъдат публикувани в интернет пространството.

Отказва или прекратява консултирането, ако е налице основателна причина да вярва, че то няма да бъде ефективно. Прекратяването става с устно или писмено уведомяване и при заплатени предоставени до момента услуги.

Банкова сметка:
Интензив 1997 ЕООД
BG71FINV91501016705512 FINVBGSF
Първа Инвестиционна Банка