Права и отговорности на Анелия Атанасова

Да поддържа строга конфиденциалност в рамките на отношенията с клиента.

Да полага грижи за благосъстоянието, физическото и психическото здраве на клиента през периода на консултиране.

Да следи и да се грижи за предоставяне на всички възможни начини и техники за консултиране с цел максимално да работи в полза на клиента.

Да спазва етично поведение.

Да предоставя обслужване на клиента единствено в онези области, в които е компетентна да го направи.

Да спазва уговорените дни и часове за консултиране и да ги оползотворява пълноценно.

Да уведомява клиента за отлагане, промяна или друго несъответствие с уговореното за консултация време най-късно 3 часа преди фиксирания час. В противен случай клиентът бива компенсиран с безплатна консултация. Уведомяването става по начин, установен предварително като най-рационален и удобен за двете страни.

Да действа по безпристрастен непредубеден начин към клиента, без да се влияе от раса, пол, сексуална ориентация, увреждания.

Да обясни ясно на клиента, ако има необходимост от модифициране или удължаване плана за консултиране и всяка последваща от това промяна на условия и цени.

Да е наясно със своите собствени ограничения и когато е уместно, да препрати клиента към друг професионалист.
Да избягва създаването на емоционален или физически стрес.

Да получи писмено разрешение от клиента за снимане с фотоапарат или камера и публикуването на снимки или видеа в интернет пространството.

Да повишава непрекъснато своето ниво на знания, умения и професионална компетентност чрез семинари, курсове и обучения.

Да разясни детайлно на клиента преди всяка консултация за: размера на таксата, точните условия на плащане, всички такси, които могат да бъдат наложени за неявяване или отменени срещи и съответните въпроси за конфиденциалност.

Изисква и очаква от клиента етично и уважително поведение през периода на консултиране.
Може да откаже или прекрати консултирането, ако е налице основателна причина да вярва, че тя няма да бъде ефективна за клиента. Прекратяването става с устно или писмено уведомяване на клиента.