Обучител на педагози

Анелия Атанасова провежда обучения на преподаватели, учителски екипи, директори на учебни заведения с издаване на сертификати за квалификационни кредити.

Съгласно заповед РД 09-239/02.02.2018 г. на министъра на науката и образованието Анелия Атанасова е одобрена за обучител за повишаване квалификацията на педагогически специалисти към фирма „Интелекти“ООД, гр. Велико Търново, която е сертифицирана от МОН със заповед РД 09-2308/24.04.2017 г. да провежда обучения:

http://iropk.mon.bg/public/search

Тема 1: Училището като МЕДИЯ с помощта на информационните технологии – PR, Вътрешни и външни връзки и комуникация - с институциите, социалните мрежи, бизнеса.

Кратко описание на програмата:

Обучението има за цел да повиши квалификацията на педагогическите кадри в посока PR на училището, общуване на всички нива, както и успешно предаване на важната информация и маркетинг на обучителната услуга.
Медията е реалия, с която може да се опише всяка съвременна институция, модерно и ефективно комуникираща вътре в системата си и извън нея с останалия свят. Като средство за масова информация, медията от гледна точка на училището, се възприема като съвкупност от канали, по които тече цялата полезна и нужна информация във всички възможни посоки.

Отварянето на училищната институция към себе си и към света е задължително и изпълнимо предимно с помощта на информационните технологии, но и с „меки“ умения, придобити от училищните екипи. Немислимо е изолирането на едно училище за външния свят, както и неяснота вътре в него по отношение на посланията. Информацията трябва да тече по съответните канали чисто, гладко и ясно,  с цел да достига до точната си дестинация и адресат навреме, ясна и в пълния ѝ вид.

Тема 2: УЧИЛИЩЕТО НА БЪДЕЩЕТО – Методът „синтез на сетивата“, ефективност и високи постижения, способи за учене как се учи, креативност, включване на тялото в учебния процес, ролята на модерния учител, клиентски ориентирано отношение.

Кратко описание на програмата:

Програмата предвижда представяне на основните параметри на училището на бъдещето от гледна точка на:
Методът „Синтез на сетивата“;
Ефективност и високи постижения;
Способи за учене;
Креативност;
Включване на тялото в учебния процес;
Ролята на модерния учител;
Клиентски ориентирано отношение.

Обучението има за цел да привлече фокуса към теми, които създават многоизмерност на обучението като процес на базата на български и чуждестранен опит и характеризират бъдещото училище като усвояване, разглеждане, представяне на учебния материал в дълбочина, както и връзката училище – ученик – родител – учител.

Целта на курса на обучение е да направи учебния процес по-приятен, по-ползотворен, по-интересен, и по-ефикасен и по-здравословен за ученика, но и за учителя – двете звена действат съвместно и едновременно.„Синтез на сетивата“ е техника от невролингвистиката (която все повече навлиза в принципите на преподаване и създаване на учебници), при която участват възможно най-много сетива в обучителния процес, заработват едновременно двете хемисфери на мозъка и се получава синергия при възприемането на учебния материал, както и при самостоятелно учене на ученика извън класната стая.