Коучинг

Най-силната полза от коучинга е развитието на потенциала, който притежаваме. Той помага на човека да усъвършенства собствените си умения, да заработи и заживее по-удовлетворяващо, да подобри мисловните си стратегии и стратегиите на действие, да изчисти ненужните роли, вярвания и дейности в живота и работата си, да подобри и развие кариерата си.

Всичко това се осъществява с подкрепящата работа на коуча или треньора. Чрез фасилитиране на общуването, клиентът стига до съществени изводи и решения, намира отговори за себе си, до които трудно би стигнал напълно сам. Коучът помага за осъзнаването на различна перспектива, за открояването на повече избори и изграждането на необходимата смелост за градивна промяна в личен или професионален план. Важно е да отбележа, че треньорът работи заедно с клиента, не вместо него, не изразява личната си позиция и не манипулира. Той направлява разговора и изцяло се ръководи от думите, посланията, които му отправя клиентът.

Формата на провеждане е обикновено разговор, в който човекът взема решения за себе си, дошли от самия него, а не дадени наготово от друг. По този начин е налице ангажираност и мотивация за действия, отговорността е поета от клиента, не от коуча или страничен човек.

Коучът създава подкрепяща и сигурна среда на взаимно доверие и уважение, в която клиентът се чувства комфортно да общува и да споделя. Задава въпроси, които помагат на клиента да се приближи към желаната цел, вместо да се обръща към миналото или да се тревожи за бъдещето.

Той работи най-добре, когато и двете страни са наясно с целите и резултатите, които искат да постигнат чрез този метод.

Изключително важно е клиентът да споделя и разговаря открито и искрено, за да създаде основа за коуча да прояви професионализма си. В случай на резервирано и непълно споделяне има опасност да не се стигне до дълбочина, процесът да се отправи в ненужна посока и да не се получи търсената яснота.

Лидерски коучинг

Съкращаването на времето за провеждане на конкретна дейност с цел постигане на по-бързи и качествени резултати е знание, което може да се усвои чрез проби и грешки или чрез специализирано обучение. Заслужава си да опитате, ако все още сте в периода на пробите. Ако осъзнаете Вашите силни и слаби страни, както и на екипа си, ако си изясните последователните стъпки за по-висока продуктивност, ще изведете компанията си на друго ниво, откъдето се виждат нови хоризонти.

Екипен коучинг

Екипният коуч диагностицира особеностите и характеристиките на екипа и изработва програма за работа в посока, която води групата към по-ефикасно взаимодействие и по-високи резултати. Структурирано се подобрява мотивацията, продуктивността и атмосферата в нея, изясняват се дефицитите и постиженията, поставят се цели в краткосрочен и дългосрочен план.

Формите, чрез които се осъществява екипният коучинг, са тренинги, семинари, тиймбилдинг.

24/7 коучинг

Предлагам 24/7 коучинг с непрекъснат престой и асистиране на работно Ви място или с отсядане във Вашия дом.

Как: през уговореното време Ви съпътствам докато работите, спортувате, почивате, пазарувате или сте в семейна обстановка, общуваме и дискутираме всичко, свързано с Вашите казуси.

Продължителност: от един до седем дена или за по-дълъг период, ако е нужно.

Защо: 24/7 коучинг се използва в случаи, когато клиентът не се чувства сигурен да следва изготвената от мен програма и му е нужно асистиране и направляване във всички ежедневни дейности; когато е трудно сам да формулира дефицитите в общуването и в използваните стратегии; когато се нуждае от образец, който да следва занапред.

24/7 коучинг е най-висшата форма на коучинг, защото взаимодействието е изключително детайлно, органично и холистично. С този способ се достига до казуса в сериозна дълбочина, а скоростта за разрешаването му се повишава многократно.

Поради многобройните специфики на този вид услуга, моля, изложете Вашите нужди, за да изясним подробностите: (контактна форма)